Cílem projektu Právník-Právník je poskytovat ve vysoké kvalitě právnické služby a to v koordinaci s ostatními potřebami klienta. Proto velmi úzce spolupracujeme i s odborníky z jiných oblastí, než je právo.

Projekt Právník-Právník je připraven Vám poskytnout soustavné a systematické poradenství ve všech oblastech práv dle jeho potřeby. Níže uvádíme vybrané druhy služeb, které svým klientům nabízíme a zajišťujeme v jednotlivých právních odvětvích.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva se zabýváme komplexní právní agendou podnikatelů, pomůžeme sepsat odborné posudky a rozbory, vypracovat smlouvy, dohody a dalších listiny právního charakteru, zastupujeme klienty ve věci realizace obchodního případu a poskytujeme poradenství dle potřeb klienta. V oblasti obchodního práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • zakládání a změny obchodních společností a družstev

 • vyjednávání obchodních smluv

 • právní sepisování, příprava a analýza obchodních smluv

 • vymáhání a správa pohledávek

 • právní asistence při finančních transakcích

 • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení

 

Trestní právo

V oblasti trestního práva není snadné obstát bez pomoci zkušeného advokáta. Proto jsme vám k dispozici, kdykoli budete potřebovat právní poradenství a obhajobu po celou dobu trvání trestního řízení, včetně právní pomoci poškozeným (obětem trestného činu). V oblasti trestního práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • poradenství týkající se trestního práva

 • zastupování, obhajoba v trestním řízení

 • zpracování písemností a podání orgánům činným v trestním řízení

 • přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení

 • právní pomoc poškozeným - obětem trestného činu

 

Pracovní právo

Pracovní právo patří mezi vysoce komplexní problematiku a zahrnuje zejména úpravu pracovněprávních vztahů vznikajících při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (na základě pracovní smlouvy, jmenování, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • konzultace problémových otázek pracovního práva

 • příprava pracovních smluv či právní pomoc v pracovněprávních sporech pro zaměstnavatele i zaměstnance

 • zastupování klientů v pracovně právních sporech

 • právní pomoc při řešení pracovních úrazů a náhrad škody

 • analýza právních aspektů zaměstnávání cizinců

 

Nemovitosti

Ohledně práv k nemovitostem poskytuje naše kancelář služby v kompletním rozsahu této problematiky. Provedeme vás celým procesem prodeje či koupě vaší nemovitosti, počínaje výběrem až po uskutečnění převodu, úhradu kupní ceny prodávajícímu i daně z převodu nemovitostí. V oblasti práva k nemovitostem poskytujeme zejména tyto služby:

 • poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí

 • příprava a posuzování smluv, zastupování klienta (týkající se nájmu domů, bytů a nebytových prostor)

 • zastupování v rozhodčích a soudních řízení - týkající se nemovitostí

 • vypracování návrhu na vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí

 • zastupování v řízení o vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí

 

Rodinné právo

Naše odborná specializace nevynechává ani rodinné právo, které tvoří soubor právních norem upravujících především vznik a zánik manželství, výživné mezi rodiči a dětmi, vzájemnou vyživovací povinnost mezi manželi či otázky určení a popření otcovství. V oblasti rodinného práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů

 • zastupování v rozvodovém řízení včetně vypořádání společného jmění manželů

 • právní pomoc při řešení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí

 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví

 • určení a popření otcovství

 

Občanské právo

Poskytujeme služby ve všech oblastech občanského práva včetně práva na ochranu osobnosti a práv duševního (nehmotného) vlastnictví. Zajistíme potřebnou právní pomoc a právní zastoupení, ať již se jedná o sepsání nebo kontrolu smluv, dědické právo či převody nemovitostí. V oblasti občanského práva poskytujeme zejména tyto služby:

 • ochrana osobnosti

 • závazkové vztahy

 • odpovědnost za škodu

 • právo duševního vlastnictví

 • dědické řízení

 

Právo životního prostředí

Životní prostředí je další oblast, kde poskytujeme právní poradenství. Tuto oblast ovlivňují stále přísnější normy národní, evropské a mezinárodní úrovně a jejich porušení se trestá několika milionovými sankcemi. Kvůli častým změnám právních předpisů v této oblasti se snažíme pomoci našim klientům v ní se lépe orientovat:

 • stanovení, analýza smluvních dokumentací vztahující se na životní prostředí

 • poradenství související s hodnocením vlivů záměrů staveb na životní prostředí

 • poradenství související s nakládáním s různými druhy odpadů (nebezpečné, chemické látky, ochrana ovzduší)

 • právní pomoc v rámci odpovědnosti za škody vzniklé na životním prostředí (náhrady škod, uložení pokut)

 

Daňové poradenství

Poradenství v oblastí daní poskytujeme našim klientům pro každý druh podnikatelské činnosti včetně daňových a účetních služeb nebo správních pohledávek. Poskytneme Vám konzultace ve věcech týkající se této oblasti nebo Vám poradíme, jak ušetřit náklady:

 • daně a jejich optimalizace

 • daňové konzultace, evidence

 • vedení účetnictví, mzdové účetnictví

 • správa pohledávek, právní vymáhání pohledávek

 • zastupování firmy před úřady

 

Patentové právo

V oblasti patentového práva poskytujeme komplexní služby našim klientům týkající se vynálezů ve formě udělených patentů či užitných a průmyslových vzorů ve všech oborech. Podporujeme i klienty při expanzi do zahraničí a zajišťujeme tak ochranu jejich originálních řešení na světové úrovni. V oblasti patentového práva nabízíme tedy tyto služby:

 • poskytnutí konzultací týkající se patentového práva

 • zastupování klientů v řízeních o přihláškách vynálezu a užitných vzorů

 • registrace dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva

 • poradenské konzultace v provádění rešerší a posudků ke splnění podmínek patentovatelnosti

 

Právo veřejných zakázek

V rámci zadávání zakázek poskytujeme právní poradenství zadavetům i dodavatelům. Využíváme rozsáhlých zkušeností se zpracováním zadávacích dokumentací, s přípravou souvisejících smluv určitých pracovních náplní, s posuzováním a hodnocením nabídek z hlediska zadávacího řízení, s plněním registračních povinností, s dohledem nad realizací veřejných zakázek nebo se zastupováním před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžě.  

Náš tým

Proč Právník-Právník? Protože nechceme být další z řady obvyklých advokátních kanceláří. Věříme v sílu týmové práce a v komplexní přístup k životu jako celku. Zároveň věříme, že síla svobodné spolupráce předčí korporátní svázanost, že práce vykonávaná z nadšení je i pro klienta větším přínosem, než práce vykonávaná z povinnosti. Toto je tým elitních advokátů a dalších pracovníků, kteří dohromady tvoří naši ultimátně nejlepší poradenskou firmu.

Petr Volšík

Advokát a kouč

Autor projektu Právník-Právník. Multidisciplinární osobnost zaměřená vždy na podstatu věci a na co nejefektivnější řešení. Člověk spatřující širší souvislosti mezi jednotlivými oblastmi lidského života. Proto projekt Právník-Právník nabízí služby založené na kooperaci širšího spektra odborníků.

David Hoàng Anh

Projektový manažer

Není jen pravou rukou, ale doslova oběma rukama projektu Právník-Právník. Bez jeho nadšení, ohromujícího všeobecného přehledu a organizačních schopností by projekt zůstal jen na papíře.

Aneta Roubalová

Právník

Další puzzle do skládanky zvané perfektní team. Mladá hlava čerstvě nabitá veškerými potřebnými informacemi o platném právu oplývající nadstandardními analytickými schopnostmi. Její kvality oceníte zjm., rešíte-li problémy z oblasti občanského a obchodního práva a z oblasti přesahů těchto disciplín do práv ke statkům nehmotným a do správního práva.

Ing. Nikola Minks

Patentový zástupce

Ing. J. Tůma

Specialista na otázky pohledávek, dluhů a exekucí

Jana Suchá

Daňová poradkyně

Daňová poradkyně společnosti JVS TAX CONSULTING s.r.o., která byla založena v roce 2013. V současné době se služby této společnosti a Jany vzájemně doplňují a navazují na sebe, s cílem poskytnout klientům co nejlepší daňový, účetní a právní servis.

 • www.dane-ucto-vklidu.cz

  Mgr. Jan Rambousek

  advokát

  Spolupracující advokátní kanceláře ČERNÝ, RAMBOUSEK, ČERNÁ

 • http://www.akcerny.cz/

  O nás

  nejbližší stanice metra - Palmovka, nejbližší tramvajová stanice - Balabenka

  Kontakty

  • +420 604 825 929
  • Sokolovská 2170/161, 180 00 Praha 8

  Napište nám

  Chcete se nás na něco zeptat? Chcete si objednat naše služby? Neváhejte nás kontaktovat skrze kontaktní formulář níže! Budeme se Vám snažit odpovědět do dvou pracovních dnů.